Qual # Driver Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 Matsukura, Naoto 0pts
15/5:02.716
0pts
16/5:14.639
0pts
16/5:13.963
0pts
16/5:10.906
2 Sugiura, Yusuke 2pts
15/5:05.387
2pts
15/5:00.877
11pts
15/5:08.240
12pts
15/5:06.102
3 Tebo, Jared 3pts
15/5:06.909
45pts
13/4:34.308
7pts
15/5:03.140
2pts
16/5:14.150
4 Bayer, Martin 103pts
7/2:20.373
3pts
15/5:02.477
2pts
16/5:19.565
15pts
15/5:09.672
5 Martin, Lee 4pts
15/5:07.604
4pts
15/5:02.849
3pts
15/5:00.116
7pts
15/5:04.218
6 Orlowski, Michal 20pts
14/5:04.161
106pts
7/2:23.705
4pts
15/5:01.925
4pts
15/5:00.635
7 Ido, Masatsugu 7pts
15/5:09.694
7pts
15/5:07.835
12pts
15/5:08.500
3pts
15/5:00.576
8 Rheinard, Marc 5pts
15/5:09.048
5pts
15/5:06.117
14pts
15/5:09.674
5pts
15/5:02.268
9 Cavalieri, Ryan 15pts
15/5:19.104
6pts
15/5:06.356
6pts
15/5:02.957
20pts
15/5:17.395
10 Kikuchi, Kai 10pts
15/5:13.675
13pts
15/5:11.230
5pts
15/5:02.902
26pts
14/5:03.181
11 Akimoto, Kota 6pts
15/5:09.664
14pts
15/5:18.799
9pts
15/5:03.558
14pts
15/5:08.366
12 Cragg:, Neil 70pts
12/4:10.578
8pts
15/5:08.168
8pts
15/5:03.481
17pts
15/5:12.841
13 Kimura, Shinya 12pts
15/5:14.691
12pts
15/5:11.016
16pts
15/5:13.590
6pts
15/5:03.576
14 Rivkin, Spencer 16pts
15/5:19.666
37pts
14/5:18.662
10pts
15/5:06.016
9pts
15/5:04.986
15 Kodera, Kaito 13pts
15/5:15.399
10pts
15/5:08.866
15pts
15/5:10.315
10pts
15/5:05.899
16 Matsuzaki, Hayato 17pts
14/5:00.868
114pts
0/0.000
13pts
15/5:08.690
8pts
15/5:04.690
17 Tsuruta, Kenji 9pts
15/5:13.309
16pts
15/5:19.742
19pts
15/5:17.131
13pts
15/5:08.067
18 Wernimont, Carson 11pts
15/5:13.873
11pts
15/5:09.658
23pts
14/5:00.487
11pts
15/5:06.012
19 Adachi, Shinnosuke 14pts
15/5:18.688
9pts
15/5:08.706
110pts
1/24.247
16pts
15/5:09.735
20 Hartson, Steven 8pts
15/5:13.082
109pts
4/1:29.233
21pts
14/5:00.007
18pts
15/5:13.896
21 Kajiwara, Jyuria 30pts
14/5:14.067
15pts
15/5:19.627
17pts
15/5:15.564
21pts
15/5:18.621
22 Sakamoto, Daisuke 21pts
14/5:05.828
17pts
15/5:20.950
22pts
14/5:00.173
19pts
15/5:16.246
23 Kobbevik, Daniel 18pts
14/5:00.876
20pts
14/5:06.193
24pts
14/5:01.971
25pts
14/5:02.940
24 Sanpei, Tatsuya 27pts
14/5:10.654
18pts
14/5:02.556
20pts
15/5:21.545
22pts
15/5:18.808
25 Sasatsu, Kazuki 19pts
14/5:03.200
19pts
14/5:06.066
42pts
14/5:19.367
27pts
14/5:04.137
26 Takashiro, Wataru 22pts
14/5:06.104
22pts
14/5:07.338
18pts
15/5:17.002
23pts
15/5:20.592
27 Noguchi, Kuniaki 24pts
14/5:07.522
21pts
14/5:06.680
32pts
14/5:11.448
31pts
14/5:08.166
28 Serizawa, Isaku 25pts
14/5:08.062
89pts
12/5:01.692
36pts
14/5:15.365
24pts
14/5:01.913
29 Otsuka, Yoshio 32pts
14/5:15.374
23pts
14/5:08.349
27pts
14/5:05.201
28pts
14/5:05.130
30 Kaiho, Nana 23pts
14/5:07.339
28pts
14/5:09.698
60pts
13/5:06.034
46pts
14/5:17.805
31 Kametani, Takaaki 26pts
14/5:10.179
31pts
14/5:13.739
25pts
14/5:02.724
50pts
14/5:19.710
32 chang su, Si, 28pts
14/5:13.274
25pts
14/5:08.851
26pts
14/5:05.018
29pts
14/5:06.931
33 Sugiura, Kiyohiko 37pts
14/5:21.425
24pts
14/5:08.533
40pts
14/5:19.251
30pts
14/5:07.127
34 Takahashi, Ryoji 33pts
14/5:18.761
29pts
14/5:11.126
29pts
14/5:08.224
35pts
14/5:11.395
35 Kikuchi, Yu 31pts
14/5:14.921
34pts
14/5:15.105
28pts
14/5:05.844
41pts
14/5:15.171
36 Kawamata, Akio 35pts
14/5:20.775
26pts
14/5:09.137
84pts
13/5:22.245
45pts
14/5:17.191
37 Kato, Koki 40pts
13/5:01.014
27pts
14/5:09.392
37pts
14/5:15.374
70pts
13/5:06.565
38 Tokuda, Kojiro 105pts
2/46.716
30pts
14/5:11.864
35pts
14/5:15.222
36pts
14/5:12.197
39 Ono, Hidemine 51pts
13/5:07.461
46pts
13/5:00.243
31pts
14/5:11.169
34pts
14/5:10.970
40 Ichikawa, Kiyotaka 52pts
13/5:07.826
43pts
14/5:23.681
33pts
14/5:12.337
33pts
14/5:10.774
41 Joo, Jeff 34pts
14/5:19.665
33pts
14/5:14.345
45pts
14/5:21.797
42pts
14/5:16.522
42 Obokata, Hayate 38pts
13/5:00.321
40pts
14/5:20.071
30pts
14/5:09.884
56pts
13/5:00.114
43 Hiranaka, Takuya 58pts
13/5:13.523
38pts
14/5:19.454
52pts
13/5:00.699
32pts
14/5:08.458
44 Takizawa, Yutaka 114pts
0/0.000
32pts
14/5:14.041
48pts
13/5:00.081
39pts
14/5:13.576
45 Matsuda, Hidetoshi 68pts
13/5:25.123
39pts
14/5:19.943
34pts
14/5:13.442
61pts
13/5:02.741
46 Chiba, Eiji 41pts
13/5:01.480
36pts
14/5:18.542
38pts
14/5:15.523
58pts
13/5:01.122
47 Aoyagi, Yuichi 74pts
12/5:01.974
50pts
13/5:01.956
39pts
14/5:16.010
38pts
14/5:13.504
48 Ishihara, Hajime 36pts
14/5:21.121
42pts
14/5:20.648
64pts
13/5:06.774
80pts
13/5:15.967
49 Alexandre, Privat 115pts
DQ
59pts
13/5:10.806
43pts
14/5:20.938
37pts
14/5:12.667
50 Kobayashi, Yusuke 29pts
14/5:13.610
60pts
13/5:11.170
58pts
13/5:03.840
54pts
14/5:24.012
51 Ito, Tsuyoshi 45pts
13/5:04.840
47pts
13/5:01.004
54pts
13/5:02.853
40pts
14/5:14.892
52 Hudy, Juraj 46pts
13/5:05.503
56pts
13/5:08.793
41pts
14/5:19.309
47pts
14/5:17.952
53 Amasaki, Masaaki 54pts
13/5:10.353
35pts
14/5:16.106
71pts
13/5:09.954
68pts
13/5:05.593
54 Fukaya, Kenji 50pts
13/5:07.423
41pts
14/5:20.476
69pts
13/5:08.405
49pts
14/5:19.525
55 Pettet, Scott 47pts
13/5:06.218
48pts
13/5:01.350
57pts
13/5:03.421
44pts
14/5:16.700
56 Ueno, Toshihiro 77pts
12/5:07.226
49pts
13/5:01.597
63pts
13/5:06.767
43pts
14/5:16.656
57 Ideura, Takahiro 42pts
13/5:01.680
85pts
13/5:28.703
73pts
13/5:11.487
52pts
14/5:22.991
58 Yang, Scott 55pts
13/5:10.884
44pts
14/5:23.745
53pts
13/5:02.488
55pts
14/5:31.902
59 Hattori, Tadashi 39pts
13/5:00.802
63pts
13/5:12.411
59pts
13/5:04.963
82pts
13/5:16.846
60 Oba, Takayuki 44pts
13/5:04.090
88pts
12/5:00.755
55pts
13/5:03.055
94pts
12/5:00.237
61 Kotani, Kouske 60pts
13/5:15.843
52pts
13/5:06.609
47pts
14/5:22.469
69pts
13/5:06.058
62 Kato, Tomoaki 48pts
13/5:06.796
53pts
13/5:06.676
90pts
13/5:33.064
64pts
13/5:03.713
63 Okayama, Satoshi 63pts
13/5:18.750
51pts
13/5:04.644
50pts
13/5:00.094
83pts
13/5:17.963
64 Kato, Daisuke 53pts
13/5:08.462
73pts
13/5:19.209
49pts
13/5:00.084
53pts
14/5:23.023
65 Furuno, Tetsuzo 59pts
13/5:14.696
69pts
13/5:15.067
44pts
14/5:21.537
71pts
13/5:08.964
66 Toki, Fumiyasu 61pts
13/5:16.455
62pts
13/5:12.094
56pts
13/5:03.157
48pts
14/5:18.949
67 Chikuba, Yoshiyuki 49pts
13/5:07.083
66pts
13/5:13.118
62pts
13/5:06.551
60pts
13/5:02.738
68 Otsuka, Masahiro 43pts
13/5:03.386
75pts
13/5:20.178
79pts
13/5:16.217
67pts
13/5:05.249
69 Mushiga, Akira 114pts
0/0.000
79pts
13/5:22.634
46pts
14/5:22.099
65pts
13/5:03.767
70 Fujii, Satoshi 57pts
13/5:13.257
54pts
13/5:07.494
61pts
13/5:06.159
72pts
13/5:09.009
71 Furuyama, Yutaka 69pts
13/5:28.333
77pts
13/5:21.093
67pts
13/5:07.976
51pts
14/5:22.393
72 Furudate, Yuzo 62pts
13/5:17.753
58pts
13/5:10.653
70pts
13/5:09.886
62pts
13/5:03.057
73 Kodama, Tomohiro 64pts
13/5:20.659
57pts
13/5:10.604
78pts
13/5:16.040
86pts
13/5:19.970
74 Yamaguchi, Takashi 71pts
12/5:00.228
78pts
13/5:21.683
51pts
13/5:00.465
75pts
13/5:13.188
75 Umezawa, Naoki 56pts
13/5:13.146
80pts
13/5:23.543
66pts
13/5:07.302
85pts
13/5:18.368
76 Lee, BackHee 66pts
13/5:22.392
71pts
13/5:16.551
85pts
13/5:22.421
59pts
13/5:01.439
77 Takasaki, Akihiko 84pts
12/5:12.956
68pts
13/5:14.228
65pts
13/5:06.921
63pts
13/5:03.216
78 Hosaka, Yusuke 79pts
12/5:08.649
55pts
13/5:07.891
80pts
13/5:16.532
81pts
13/5:16.625
79 Fujita, Keiichi 72pts
12/5:00.537
72pts
13/5:18.607
68pts
13/5:08.403
66pts
13/5:04.517
80 Suzishi, Toshio 75pts
12/5:03.757
61pts
13/5:11.458
81pts
13/5:16.561
74pts
13/5:12.049
81 Iwata, Toru 102pts
10/5:08.795
65pts
13/5:12.936
72pts
13/5:11.096
73pts
13/5:09.077
82 Tamura, Susumu 114pts
0/0.000
64pts
13/5:12.457
76pts
13/5:12.663
88pts
13/5:20.734
83 Seki, Motoyoshi 99pts
11/5:03.659
86pts
12/5:00.169
89pts
13/5:27.353
57pts
13/5:00.472
84 Okawa, Hiroki 67pts
13/5:23.590
76pts
13/5:20.941
99pts
12/5:10.511
91pts
13/5:23.501
85 Sera, Kazutaka 80pts
12/5:09.663
70pts
13/5:15.169
75pts
13/5:12.530
76pts
13/5:14.137
86 Seki, Tateshi 65pts
13/5:21.109
81pts
13/5:24.697
91pts
12/5:00.888
84pts
13/5:18.328
87 Kaino, Yui 93pts
12/5:24.873
67pts
13/5:13.926
82pts
13/5:17.028
93pts
13/5:29.697
88 Higano, Mitsuhiro 76pts
12/5:05.350
93pts
12/5:06.226
77pts
13/5:13.900
77pts
13/5:14.623
89 Sugisawa, Fumiyuki 78pts
12/5:08.323
92pts
12/5:05.073
93pts
12/5:04.610
79pts
13/5:15.336
90 Koyama, Syunsuke 85pts
12/5:14.996
74pts
13/5:19.442
94pts
12/5:05.972
89pts
13/5:22.263
91 Hsu, Leo 81pts
12/5:09.815
84pts
13/5:28.433
83pts
13/5:17.299
87pts
13/5:20.233
92 Hiranaka, Sigenobu 73pts
12/5:01.968
97pts
12/5:18.198
92pts
12/5:03.397
99pts
12/5:05.270
93 Yokokawa, Kazuo 94pts
12/5:40.893
90pts
12/5:02.313
87pts
13/5:23.917
78pts
13/5:14.867
94 Omura, Norihiro 87pts
12/5:20.950
82pts
13/5:24.958
107pts
7/3:06.076
92pts
13/5:25.254
95 Ueda, Syozo 114pts
0/0.000
104pts
11/5:12.261
74pts
13/5:11.901
96pts
12/5:01.538
96 Miyasaka, Kazuhiro 89pts
12/5:21.797
110pts
4/1:37.814
88pts
13/5:23.935
90pts
13/5:22.409
97 Nagara, Hikaru 104pts
5/2:19.412
83pts
13/5:25.015
114pts
0/0.000
95pts
12/5:00.823
98 Umeda, Takayuki 92pts
12/5:24.256
87pts
12/5:00.708
95pts
12/5:06.258
100pts
12/5:05.497
99 Fujimori, Toshiaki 83pts
12/5:12.858
101pts
12/5:23.958
109pts
4/1:42.462
109pts
8/3:17.408
100 Nakashima, Shigeki 86pts
12/5:16.277
107pts
7/2:56.485
100pts
12/5:13.536
98pts
12/5:05.189
101 Teramoto, Koichiro 88pts
12/5:21.570
105pts
11/5:18.873
98pts
12/5:09.552
97pts
12/5:03.424
102 Moon, Jae-Young 90pts
12/5:22.598
98pts
12/5:20.695
96pts
12/5:08.752
102pts
12/5:16.481
103 Haruki, Ryoji 91pts
12/5:23.220
96pts
12/5:09.979
102pts
12/5:17.540
104pts
12/5:17.614
104 Watanabe, Koichi 100pts
11/5:08.177
91pts
12/5:03.839
97pts
12/5:08.994
101pts
12/5:10.359
105 Takahashi, Seiicchi 106pts
2/56.459
103pts
11/5:08.628
86pts
13/5:23.880
111pts
5/2:12.020
106 Koshiji, Hiroaki 82pts
12/5:12.061
108pts
6/2:29.119
108pts
6/2:27.515
110pts
5/2:07.730
107 Kimotsuki, Toshiyuki 95pts
11/5:00.930
95pts
12/5:09.502
101pts
12/5:16.164
103pts
12/5:16.979
108 Igarashi, Naoya 98pts
11/5:03.135
94pts
12/5:08.495
103pts
12/5:22.314
105pts
12/5:22.578
109 Omi, Hiroyuki 96pts
11/5:02.292
100pts
12/5:22.549
106pts
11/5:22.499
108pts
11/5:22.513
110 Takase, Sadatoshi 97pts
11/5:02.388
102pts
11/5:00.663
104pts
11/5:01.527
106pts
12/5:22.929
111 Tomita, Naomi 101pts
11/5:23.305
99pts
12/5:20.974
105pts
11/5:07.111
107pts
12/5:25.355
112 Onuma, Hiroshi 114pts
0/0.000
114pts
0/0.000
114pts
0/0.000
114pts
0/0.000
113 Yu Kai, Zeng 114pts
0/0.000
114pts
0/0.000
114pts
0/0.000
114pts
0/0.000